Pre zamestanacov

Pre zamestanacov 2023-08-03T19:04:49+00:00

Úver pre zamestnancov ale aj dôchodcov

 • Klient: fyzická osoba – občan so stálym príjmom (zamestnanie, dôchodok),
  minimálny vek žiadateľa 18 rokov, maximálny 68 rokov v čase poskytnutia úveru
 • Výška úveru: 500 € – 7 000 € vyplatené klientovi
 • Splatnosť: 1 – 5 rokov
 • Čerpanie: jednorazovo, bezhotovostným prevodom na bankový účet žiadateľa,
  možnosť čerpať účelovo aj bez uvedenia účelu,
 • Splácanie: pravidelne konštantnými mesačnými splátkami,
 • Výhoda: rýchly úver na čokoľvek, jednoduchá administratíva, ľahko dostupné peniaze,

  Možnosť spísania ONLINE žiadosti (prednostne spracovávané)

Žiadosť
 • možnosť predčasného splatenia a prerátania alikvotnej čiastky úrokov

 • bez poplatkov za spracovanie, predčasné splatenie a klientský servis

 • garantujeme štátom stanovené úroky

 • ako vedľajšie príjmy akceptujeme dohody o vykonaní práce, invalidný dôchodok a materskú

 • možnosť do 14 dní odstúpiť od zmluvy a vrátiť len požičané

 • ponúkame výhodné a komplexné pripoistenie úverov

Povinné doklady k žiadosti o úver:

K samotnému vyhodnoteniu žiadosti starobného dôchodcu, alebo zamestnanca za ktorého zamestnávateˇodvádza odvody do sociálnej poisťovne postačuje k vyhodnoteniu žiadosti predložiť samotný občiansky preukaz.
V prípade, pred-schválenia úveru je potrebné k vyplateniu doložiť výpis z  bankového účtu, na ktorý požaduje žiadateľ vyplatiť úver.
Úver je možné vyplatiť len na bankový účet vedený na danú osobu (žiadateľa).
V prípade, ak si žiadateľ zriadil nový bankový účet, z ktorého ešte nedostal výpis, akceptujeme Zmluvu o zriadení bankového účtu.
Akceptujeme aj potvrdenie o vedení účtu vydané bankou.

Ďalšie doklady k žiadosti o úver:

V prípade, že je žiadateľ poberateľom výsluvového dôchodku predloží aktuálnu výmeru o dôchodku a výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na ktorý sumu prijal.
V prípade, že je žiadateľ poberateľom invalidného dôchodku predloží aktuálnu výmeru o dôchodku a výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na ktorý sumu prijal.

V prípade, že je žiadateľ poberateľom materskej, predloží aktuálnu výmeru o materskej a výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na ktorý sumu prijal.

V prípade, že je voči žiadateľovi vedená exekúcia dokladuje kópiu dohody o splácaní exekúcie od exekútorského úradu a potvrdenia o úhradách splátok za posledných 6 mesiacov (kópie napr. výpisov z účtu, poštových poukážok, dokladov o úhrade v hotovosti, dokladov o vklade na účet ..)
V prípade ak exekúcia zistená v CRE voči klientovi je uhradená, klient vydokladuje potvrdenie od exekútorského úradu o zaplatení všetkých záväzkov.
Príklad : Celková výška a mena úveru: 6 600 €, Doba splatnosti: 96 mesiacov, úroková sadzba: 11,9 % p. a., výška mesačnej splátky: 104,39 €, počet splátok : 96,  RPMN(ročná percentuálna miera nákladov) : 11,9 %, priemerná hodnota RPMN : 8,48 % Doba splatnosti od 12 do 96 mesiacov