Poistenie úverov

Poistenie úverov 2018-06-07T08:39:33+00:00

K poisteniu ste oprávnený, ak ku dňu podpisu Vašej prihlášky v rozsahu poistenia A, B a D spĺňate všetky nasledovné podmienky:
a) ste mladší ako 62 rokov (vrátane),
b) nebol vám priznaný a nepoberáte invalidný dôchodok,
c) nebol vám priznaný a nepoberáte starobný dôchodok,
d) nie ste práceneschopný,

K poisteniu ste oprávnený, ak ku dňu podpisu Vašej prihlášky v rozsahu poistenia C spĺňate všetky nasledovné podmienky:
a) ste starší ako 63 rokov a mladší ako 69 rokov (vrátane).

Maximálna poistné plnenie pre riziko smrti a ÚTI pre Vašu Zmluvu o úvere je zostatok istiny úveru skutočne vyčerpaného
a nesplateného ku dňu smrti a ÚTI poisteného + riadny úrok z istiny úveru. Maximálne poistné plnenie pre riziko pracovnej
neschopnosti a NSZ je výška 12 mesačných splátok úveru, pričom plnenie v pomere na jednu mesačnú úverovú splátku
nepresiahne čiastku 1 000 €. Počas celej doby poistenia môže plnenie z dôvodu straty zamestnania u každého jedného poisteného
predstavovať maximálne 24 mesačných splátok úveru podľa Zmluvy o úvere. Ostatné Limity poistných plnení sú uvedené bode poistné plnenie tohto Prehľadu a v poistných podmienkach poisťovateľa. Akýkoľvek pokus o poskytnutie nepravdivých a/alebo neúplných informácií bude mať za následok ukončenie poistného krytia.

Môžete si zvoliť z nasledujúcich súborov poistenia
Pre fyzické osoby spotrebiteľov:

BALÍK A – poistenie pre prípad Straty života , pripoistenie
úplnej trvalej invalidity, pripoistenie Úplnej dočasnej invalidity (ďalej aj „pracovnej neschopnosti)“ a poistenie
hospitalizácie v dôsledku úrazu

BALÍK B – Poistenie pre prípad Straty života, pripoistenie Úplnej trvalej invalidity, pripoistenie Úplnej dočasnej invalidity
(ďalej aj „pracovnej neschopnosti“), pripoistenie straty zamestnania poisteného a poistenie hospitalizácie
v dôsledku úrazu

Balík C – poistenie pre prípad Straty života senior
Pre fyzické osoby – podnikateľov a osoby, ktoré ako spoludlžník pristúpili k záväzku dlžníka (právnickej osoby resp. fyzickej osoby podnikateľa) zo Zmluvy o úvere:

Balík D – poistenie pre prípad Straty života , pripoistenie
úplnej trvalej invalidity, pripoistenie Úplnej dočasnej invalidity (ďalej aj „pracovnej neschopnosti)“

a) Ak nastane úmrtie z dôvodu úrazu alebo choroby, alebo ak ste boli Poisťovateľom uznaný za úplne trvale invalidnú osobu po
dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia, poskytneme poistné plnenie Poistníkovi ku dňu úmrtia alebo ku dňu
uznania ÚTI, znížené o neuhradené splátky a záväzky splatné pred dňom úmrtia, resp. pred dňom uznania ÚTI.
 b) Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, ak je poistený v čase
poistnej udalosti zamestnancom alebo je samostatne podnikajúcou osobou a pokiaľ pracovná neschopnosť poisteného trvá
nepretržite aspoň 30 dní. Výška poistného plnenia sa rovná mesačným splátkam úveru podľa príslušnej Zmluvy o úvere, ktorých
deň splatnosti podľa príslušnej Zmluvy o úvere pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti poisteného, počínajúc prvou
mesačnou splátkou úveru splatnou po uplynutí 30 dní pracovnej neschopnosti poisteného a to až dovtedy, kým nenastane skoršia
z nasledujúcich udalostí:
1) podľa nášho lekára už nie ste práceneschopný a ste schopný pracovať,
2) nastala smrť, ÚTI
3) dosiahli ste vek 65rokov,
4) začali ste poberať príjem za vykonávanú prácu alebo inú zárobkovú činnosť(aj čiastočnú),
5) začali ste poberať starobný dôchodok, vrátane predčasného starobného dôchodku za predpokladu, že bude upravený
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky v danom čase, alebo dôchodok za výsluhu rokov,
6) uhradili sme celkom 12 mesačných splátok v rámci poistného plnenia v prípade jednej poistnej udalosti PN, alebo celkom
24 mesačných splátok v rámci viacerých poistných udalosti PN,
7) skončila platnosť Vašej zmluvy.
V prípade, že medzi dvomi stavmi PN neubehlo viac ako 60 dní, budú oba tieto stavy posudzované ako jedna poistná udalosť,
pričom sa na v poradí druhú PN čakacia lehota nevzťahuje.
Poisťovateľ má právo kedykoľvek po uznaní stavu práceneschopnosti poisteného požadovať dôkaz o jej ďalšom trvaní.
Poisťovateľ má taktiež právo kedykoľvek v priebehu obdobia výplaty poistného plnenia žiadať poisteného o absolvovanie
zdravotnej prehliadky u lekára určeného Poisťovateľom. Poisťovateľ má právo pred vyplatením poistného plnenia v rámci Poistnej
zmluvy žiadať poisteného o absolvovanie zdravotnej prehliadky u lekára určeného Poisťovateľom, ak je to v priebehu šetrenia
poistnej udalosti potrebné, alebo žiadať poisteného, aby podstúpil krvný test, vrátane testu HIV, ako nevyhnutnú podmienku pre
vyplatenie poistného plnenia.
c) Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak
poistený v čase vzniku poistnej udalosti pracoval ako zamestnanec nepretržite minimálne 12 mesiacov, pričom jeho pracovný
úväzok bol väčší ako 25 hodín týždenne a ak uplynula čakacia lehota v dĺžke 60 dní a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá
nepretržite aspoň 60 dní. Výška poistného plnenia sa rovná mesačným splátkam úveru podľa príslušnej Zmluvy o úvere, ktorých
deň splatnosti podľa príslušnej Zmluvy o úvere pripadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného, počínajúc prvou mesačnou
splátkou úveru splatnou po uplynutí 2 mesiacov trvania nezamestnanosti poisteného.
Obmedzenia poistného plnenia pri NSZ:
U každého jedného poisteného môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania predstavovať maximálne 12
mesačných splátok úveru, pričom plnenie v pomere na jednu mesačnú úverovú splátku nepresiahne čiastku 1 000 €. Počas celej
doby poistenia môže plnenie z dôvodu straty zamestnania u každého jedného poisteného predstavovať maximálne 24 mesačných
splátok úveru.
V prípade súbehu poistných udalostí u jedného poisteného z dôvodu straty zamestnania a pracovnej neschopnosti, plní
Poisťovateľ z tej poistnej udalosti, ktorá nastane skôr. Ak plní Poisťovateľ z titulu jednej z uvedených poistných udalostí a
v priebehu jej trvania nastane druhá poistná udalosť, pre ktorú sú splnené podmienky pre poskytnutie plnenia uvedené v tejto
poistnej zmluve, poskytne Poisťovateľ plnenie z druhej poistnej udalosti až po tom, čo bolo v plnej výške poskytnuté plnenie z tej
poistnej udalosti, ktorá nastala skôr. Z druhej poistnej udalosti poskytne Poisťovateľ poistné plnenie len vo výške pripadajúcej na
obdobie nasledujúce po ukončení prvej poistnej udalosti a trvajúce do ukončenia druhej poistnej udalosti, maximálne však do doby
ukončenia poistenia dohodnutého touto poistnou zmluvou. V prípade súbehu poistných udalostí z dôvodu straty zamestnania alebo
pracovnej neschopnosti u dvoch klientov, ktorí spoločne uzavreli s Poistníkom jednu Zmluvu o úvere, plní Poisťovateľ len z poistnej
udalosti, ktorá nastala ako prvá.
d) Nárok na plnenie z dôvodu hospitalizácie v dôsledku úrazu sa stanoví v nasledujúcom rozsahu:
a\ Pokiaľ bude poistený v dobe trvania poistenia hospitalizovaný v dôsledku úrazu dlhšie ako 3 dni, poistiteľ vyplatí
oprávnenej osobe denné poistné plnenie (ďalej denné dávky) vo výške 20% z výšky mesačnej plátky úveru za každý
deň jeho hospitalizácie počnúc 4. dňom hospitalizácie.
b\ Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti v dôsledku hospitalizácie poisteného je splatné po ukončení hospitalizácie
c\ Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poistenej osoby poistenie nezaniká.
d\ Pokiaľ v priebehu 60 dní od dátumu úrazu bude poistená osoba opätovne hospitalizovaná v dôsledku komplikácií
zapríčinených rovnakým úrazom, bude táto hospitalizácia považovaná za jednu a tú istú poistnú udalosť. Pri ďalšej
hospitalizácii, ku ktorej dôjde po uplynutí 60 dní od dátumu úrazu z titulu toho istého úrazu, nevzniká nárok na poistné
plnenie.
e\ U každej poistenej osoby môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu hospitalizácie predstavovať maximálne 30
denných dávok, pričom výška celkového plnenia (tzn. suma vyplatených denných dávok) nepresiahne sumu úveru
dojednaného v úverovej zmluve

Začiatok poistenia je stanovený na nultú hodinu dňa nasledujúceho po dni, v ktorom ste vyjadrili súhlas s pristúpením k poisteniu
podpisom Prihlášky pokiaľ čerpanie úveru nastalo pred dňom vyjadrenia tohto súhlasu. V prípade, ak ste vyjadrili súhlas s
pristúpením k poisteniu predtým ako došlo k čerpaniu úveru, poistenie vznikne od 00.00 hod. dňa čerpania úveru.
Vaše poistné krytie končí k prvému z nasledovných dní:
a) deň Vášho úmrtia alebo deň, keď bol uznaný stav Vašej úplnej trvalej invalidity,
b) deň, keď skončila platnosť Vašej zmluvy,
c) deň v ktorom ste dosiahli vek 75 rokov,
d) dňom zániku poistenia pre neplatenie poistného podľa§ 801 Občianskeho zákonníka,
e) výpoveďou podľa §800 Občianskeho zákonníka,
f) dňom skončenia platnosti Poistnej zmluvy, pokiaľ nebolo medzi Poistníkom a Poisťovateľom dohodnuté inak, alebo
g) ďalšími spôsobmi uvedenými v Poistnej zmluve, poistných podmienkach alebo stanovenými zákonom.
Vaše poistenie zanikne v dôsledku tej skutočnosti, ktorá nastala ako prvá.

Poistné plnenie nebude vyplatené v prípade, že Vaše úmrtie alebo úplná trvalá/dočasná invalidita boli zapríčinené priamo
alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne niektorým z nasledujúcich faktorov:
a) akoukoľvek Vašou chorobou alebo invaliditou existujúcou pred dňom nadobudnutia účinnosti poistenia,
b) chorobou AIDS (Syndróm získaného zlyhania imunity)alebo chorobami s AIDS súvisiacimi alebo vírusom HIV počas prvých
dvoch rokov od vzniku poistenia
c) letom akýmkoľvek leteckým prostriedkom okrem prípadu, keď letíte ako pasažier pravidelnej leteckej linky na obvyklej trase
linky prevádzkovanej registrovaným prepravcom oprávneným k preprave osôb, alebo okrem Vašej prepravy ako pacienta
alebo zraneného alebo sprievodcu dopravného prostriedku prvej pomoci alebo lietadla alebo helikoptéry prvej pomoci,
d) samovraždou počas prvých dvoch rokov od vzniku poistenia bez ohľadu na Váš duševný stav,
e) úmyselným telesným sebapoškodením poisteného bez ohľadu na Váš duševný stav,
f) chronickým alkoholizmom, následkom požitia alkoholu, závislosťou alebo zneužitím drog alebo liekov,
g) vojnou, nepriateľskými akciami, občianskou vojnou a to kedykoľvek v čase mieru alebo vojny, akýmikoľvek nepokojmi,
h) akýmikoľvek nezákonnými činmi, teroristickými akciami,
i) účasťou na profesionálnej športovej činnosti alebo na akomkoľvek športe vyžadujúcom motorový pohon, box, potápanie,
parašutizmus, závesné kĺzanie, iné bezmotorové lietanie, jazda na koni, horolezectvo,
j) počas Vášho výkonu služby v ozbrojených silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodnej organizácie v čase mieru alebo
vojny,
k) vystavením Vášho tela nukleárnemu žiareniu (či už dobrovoľne alebo nie)resp. rádioaktivite vo vojne alebo počas vojne
podobných operácií alebo v mieri, a pracovná neschopnosť ešte navyše:
l) bolesťami chrbta, ak nie sú podložené klinickým nálezom, napr. Röntgenovým snímkom,
m) akýmikoľvek psychickými mentálnymi, alebo nervovými poruchami, vrátane nervového zrútenia, pocitov úzkosti alebo iných
porúch súvisiacich so stresom počas prvých dvoch rokov od vzniku poistenia
n) manipuláciou so zbraňami, výbušninami, otravnými, alebo horľavými látkami.
o) nedobrovoľná strata zamestnania, ktorá vznikla počas odkladnej doby
p) dôvodom nedobrovoľnej straty zamestnania je skončenie pracovného pomeru dojednaného na dobu určitú, okrem
prípadu uvedeného v článku 5 Poistných podmienok pre pripoistenie pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania „ CREDIT
LIFE“
q) zamestnávateľom poisteného je jemu blízka osoba, alebo poistený je väčšinovým akcionárom zamestnávateľa, členom jeho
predstavenstva alebo dozornej rady
r) dôvodom nedobrovoľnej straty zamestnania je výpoveď daná poisteným alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu dohodou
s) dôvodom nedobrovoľnej straty zamestnania je porušenie pracovnej disciplíny
t) odmietnutie inej ponúknutej práce v spoločnosti, v ktorej poistený stratil zamestnanie z dôvodu organizačných zmien

Poisťovateľ nie je povinný vyplatiť poistenému poistné plnenie v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu ak ide o niektorý
z nasledovných faktorov:
a) vrodené ochorenia a ťažkosti z nich vyplývajúce,
b) akékoľvek iné druhy chorôb,
c) plánovanú/é hospitalizáciu/e a/alebo chirurgický/é zákrok/y, na ktorú/é nie je zdravotný dôvod, alebo ktorá/é bola určená/é
alebo dohodnutá/é pred začiatkom poistenia,
d) telesné poranenia a/alebo zdravotný stav, ktorý je výsledkom telesného poranenia/ ochorenia, ktoré existovali pred dátumom
začiatku tohto poistenia,
e) kozmetická a plastická chirurgia okrem prípadov, keď je nutná ako zákrok po úraze krytom týmto poistením, odstránenie
materských znamienok,
f) bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho
zdravia, laboratórne testy alebo röntgenové vyšetrenia okrem takých, ku ktorým došlo počas uznanej pracovnej neschopnosti
na základe predošlej lekárskej prehliadky,
g) zákroky vykonané z dôvodu ochorenia zubov a ich komplikácií, ako aj zákroky vykonané na umelom chrupe,
h) operácie slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/ prietrží),
i) prípady spôsobené následkom požitia drog, liekov alebo aplikáciou liečby, ktorá nebola predpísaná kvalifikovaným lekárom,
alebo boli predávkované,
j) liečba alebo doliečenie v rehabilitačných centrách a ústavoch, kúpeľoch, doliečovacích a podobných zariadeniach,
k) bakteriálne infekcie (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli v dôsledku reznej rany alebo poranenia z úrazu),
l) akékoľvek prípady, choroby spôsobené priamo alebo nepriamo HIV (Human Immuno – Deficiency Virus) a/alebo chorobou
súvisiacou s HIV a/alebo chorobou súvisiacou s HIV vrátane AIDS a/alebo akékoľvek odvodené ochorenia,
m) úmyselné telesné poškodenie, samovražda alebo pokus o ňu, bez ohľadu na duševný stav poisteného,
n) riadenie motocykla s obsahom vyšším ako 125 ccm,
o) prípady, ktoré vznikli počas pokusu poisteného o spáchanie trestného činu alebo vedomou účasťou na akomkoľvek násilí,
útoku resp. kladením odporu pri zatýkaní,
p) prípady, spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou alebo
nevyhlásenou, inváziou, pôsobením cudzích mocností, konflikom, občianskou vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou
alebo výnimočným stavom, stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo príčin, ktoré vedú k vyhláseniu a
udržovaniu tohto stavu, zatýkaním, karanténou, colnými opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom
pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase mieru
alebo vojny, ako aj v prípady, ktoré sú výsledkom chemického alebo biologického žiarenia a otrava poistenej osoby
spôsobená inhaláciou jedovatých plynov,
q) prípady, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu
v čase mieru alebo vojny, alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku, následkom účasti na vojenskom cvičení
alebo následkom plnenia bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
r) úrazy vzniknuté letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, kĺzavým padákom alebo padákom alebo
športovým lietadlom alebo iným lietadlom, alebo letom poistného akýmkoľvek leteckým prostriedkom ako pilota alebo posádky
alebo ako pasažiera; uvedené výluky sa nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou linkou, charterový/é let/y, let/y
na obvyklej trase linky prevádzkovanej registrovaným leteckým prepravcom, oprávneným k osôb alebo let/y za účelom
prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo jeho sprievodu leteckým dopravným prostriedkom prvej pomoci,
s) úrazy vzniknuté pri výkone profesionálnej športovej činnosti poisteného,
t) úrazy vzniknuté pri účasti poisteného v akomkoľvek preteku motorových prostriedkov na súši, vo vode alebo vo vzduchu

Hlásenie o Škodovej udalosti
Hlásenie o poistnej udalosti je akceptované Poisťovateľom iba v prípade, že ste boli v čase poistnej udalosti krytý poistením ktoré
je predmetom tohto Prehľadu poistného krytia. V záujme vyplatenia poistného plnenia ste povinný okamžite informovať
Poisťovateľa o Vašej ÚTI, PN. O Vašom úmrtí je povinný okamžite informovať Poisťovateľa manžel/manželka poisteného, ak ho
niet, deti poisteného alebo rodičia poisteného alebo osoby, ktoré žili s poisteným v jednej domácnosti alebo dedičia poisteného
(ďalej len „Blízka osoba“).
 Pri každom hlásení Škodovej udalosti ste Vy alebo Blízka osoba povinný(á) predložiť:
a) všetky lekárske správy týkajúce sa ochorenia/úrazu Poisteného, ktoré sú dôvodom hlásenia o poistnej udalosti;,
b) meno a presnú adresu (podľa možnosti aj telefón) Vášho ošetrujúceho lekára, ktorý má k dispozícii Vašu zdravotnú
dokumentáciu,
c) kontaktnú adresu príslušného policajného oddelenia, prípadne telefón a meno vyšetrovateľa, ak bola Škodová udalosť
vyšetrovaná políciou,
d) meno kontaktnej osoby, adresa a telefón, prípadne e-mail.
 V prípade smrti poisteného naviac Blízka osoba predkladá:
a) úradne overenú kópiu úmrtného listu Poisteného,
b) kópiu Listu o prehliadke mŕtveho Poisteného,
c) kópiu záverečnej lekárskej správy, ak Poistený zomrel v zdravotníckom zariadení.
 V prípade Úplnej trvalej invalidity naviac:
a) kópiu rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku poistenému vystaveného Sociálnou poisťovňou a kópiu lekárskej správy,
na základe ktorej Vám bola invalidita priznaná,
b) lekársku správu detailne popisujúcu Váš zdravotný stav.
 V prípade Pracovnej neschopnosti naviac:
a) potvrdenie Vášho lekára o tom, kedy začala PN, o jej príčinách, predpokladanom trvaní, stanovení príslušného čísla
diagnózy,
b) potvrdenie Vášho lekára o trvaní PN,
c) ak je Poistený zamestnaný kópiu pracovnej zmluvy,
 V prípade Nedobrovoľnej straty zamestnania:
d) kópiu pracovnej zmluvy potvrdzujúcej, že poistený bol pred vznikom škodovej udalosti nepretržite minimálne 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov v pracovnom pomere uzavretom na dobu neurčitú (pri ďalších poistných udalostiach môže byť aj na
dobu určitú), s pracovným časom viac ako 25 hodín týždenne,
e) kópiu dokladu o ukončení pracovného pomeru – výpovede danej Poistenému zamestnávateľom, alebo dohody o ukončení
pracovného pomeru s uvedením jej dôvodu (iba ustanovenie § 63 ods.1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce),
f) kópiu potvrdenia o zaradení do evidencie nezamestnaných na príslušnom úrade práce,
g) kópiu potvrdenia, že je poistený registrovaný na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný (je vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie).
h) meno kontaktnej osoby, adresa a telefón, prípadne e-mail
 V prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu
a) Kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením

FORMULÁRE PRE POISTNÚ UDALOSŤ A DOKAZOVANIE
Nezabudnite prosím, že Škodová udalosť musí byť nahlásená Poisťovateľovi bezodkladne, najneskôr do 90 dní od vzniku
Škodovej udalosti. V prípade, že poistná udalosť bude nahlásená neskôr, vyhradzujeme si odmietnuť poistné plnenie, alebo ju
posudzovať tak, ako keby začala až v období, keď bola nahlásená.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo požadovať od poisteného aj iné doklady okrem dokladov uvedených v bode 6.1., sám preskúmavať
skutočnosti, či žiadať poisteného, aby sa podrobil lekárskej prehliadke alebo lekárskemu vyšetreniu, ktoré poisťovateľ považuje za
nevyhnutné k zisteniu svojej povinnosti plniť aj v priebehu obdobia výplaty poistného plnenia.
Žiadame Vás, aby ste potrebné doklady pre každé ďalšie obdobie 30 dní, počas ktorých PN alebo NSZ naďalej trvá zaslali
Poisťovateľovi najmenej raz za kalendárny mesiac, najneskôr však do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za mesiac
v ktorom bol poistný práceneschopný alebo nezamestnaný. aby sme mohli pokračovať v platbách. Ste povinný bezodkladne
informovať Poisťovateľa o ukončení práceneschopnosti alebo nezamestnanosti predložením kópie lekárskeho potvrdenia
o ukončení práceneschopnosti alebo nezamestnanosti.